Board Members

 
President Takahiro INAKUMA
Vice-Presidents Noboru SAKAI Naoto IMURA
Directors General Affairs Toshiaki FURUHASHI Atsushi HASHIMOTO Takayuki OHSHIMA
Finances Hiroshi NABETANI Tomoaki HAGIWARA
 Public Relations Yoshio HAGURA  
Editorial Shu‐ichi YAMAMOTO  
Academic Activities Hitoshi KUMAGAI
Human Resources Development Sosaku ICHIKAWA
Industry-Academia
Collaboration
Seiichiro ISOBE Eiichi UMIUCHI Hitoshi IWATA
International Exchange Hidefumi YOSHII
 Supervisors Shuji ADACHI Muneki YAMADA

Delegates

Masahiro ARIIZUMI Koreyoshi
IMAMURA
Hiroyuki
IYOTA
Kiyoshii
KAWAI
Hidehisa
KAWAHARA
Naotaka
KIDA
Hitomi
KUMAGAI
Kaoru
KOHYAMA
Motonobu
GOTO
Yasuko
KONISHI
Naoto
SHIMIZU
Mitsuya
SHIMODA
Kenichiro
SUEHARA
Takaaki
SUENATSU
Toru
SUZUKI
Tomoyuki
FUJII
Yoshio
MAKINO
Makoto
MIURA
Kazutaka
YAMAMOTO
Yoshiyuki
WATANABE

Committee Members

: Chairperson, ○: Vice-Chairperson

Editorial   Syu-ichi YAMAMOTO Toshiyuki
AKACHI
Yoshinobu AKIYAMA Sosaku ICHIKAWA Koreyoshi IMAMURA
○ Takeshi FURUTA Takayuki OHSHIMA Hidehisa KAWAHARA Takashi
KUROIWA
Yasuyuki KONISHI
○ Takaaki TANAKA Isao
KOBAYASHI
Kyuya
NAKAGAWA
Hiroshi NABETANI Tomoaki HAGIWARA
Yoshio HAGURA Atsuhi HASHIMOTO Tetsuya
FUKAYA
Mika FUKUOKA
Toshiaki FURUHASHI Yasushi MORISHITA  Hidefumi    YOSHII Noriko
YOSHIMOTO
  Yoshiyuki
WATANABE
Turkan Aktas Pramote Khuwijitjaru Jinn-Tsyy Lai
Public Relations Shoji HAGIWARA Norihito KIMIDSUKA
 Academic Activities Kiyoshi KAWAI Takashi
KUROIWA
Kyuya NAKAGAWA Makoto MIURA
 Human Resources Development   Takashi INOUE Naotaka KIDA Takaaki TANAKA Kaoru KOHYAMA Naoto SHIMIZU
  Kazutaka YAMAMOTO    
Industry Hitoshi IWATA Masahiro ARIIZUMI Naoto IMURA Tomoharu OKUDA Yuji FUJIWARA
○ Shinji WATANABE Muneki YAMADA Naoya     UEMUKI Masanobu OHISHI Masahiro INOUE
○ Takashi INOUE Tetsu IJIRI Toshiyuki AKACHI Kentaro IRIE Takeshi MURAKAMI
  Satoshi
SASAOKA
Daisuke
SUGIFUNE
Ryuichi TSUTSUMI Takaaki
SUEMATSU
  Toshiaki
FURUHASHI
Naotaka
KIDA
Yojiro FURUKAWA Masahiro NAKAMURA
Takeshi NISHIDA Atsushi YASUDA Tetsuya
FUKAYA
 International Exchange MANABU WATANABE Masaaki TERASHIMA Hiroyuki IYOTA Kyuya NAKAGAWA Marcos Antonio Das NEVES

Number of members (as of June 1, 2018)

Honorary Members 5
Regular Members 366
Student Members 129
Sustaining Members 11
Corporate Members 53
Special Corporate Members 1
Top of page