Board Members

President Takuo YANO
Vice-Presidents Noboru SAKAI Takahiro INAKUMA
Directors General Affairs Toshiaki FURUHASHI Atsushi HASHIMOTO
Finances Hiroshi NABETANI Tomoaki HAGIWARA
 Public Relations Yoshio HAGURA  
Editorial Shu‐ichi YAMAMOTO  
Academic Activities Hitoshi KUMAGAI
Human Resources Development Mitsutoshi NAKAJIMA
Industry-Academia
Collaboration
Seiichiro ISOBE Takashi HAYASHI
International Exchange Hidefumi YOSHII
 Supervisors Shuji ADACHI Naoto IMURA

Delegates

Masahiro ARIIZUMI Sosaku
ICHIKAWA
Takashi
INOUE
Koreyoshi
IMAMURA
Hiroyuki
IYOTA
Takayuki OSHIMA Hidehisa
KAWAHARA
Hitomi
KUMAGAI
Kaoru
KOHYAMA
Motonobu
GOTO
Yasuko
KONISHI
Naoto
SHIMIZU
Mitsuya
SHIMODA
Toru
SUZUKI
Masayuki
TANIGUCHI
Kyuya NAKAGAWA Yukio
FUKUSHIMA
Tomoyuki
FUJII
Yoshio
MAKINO
Kazutaka
YAMAMOTO

Committee Members

: Chairperson, ○: Vice-Chairperson

Editorial   Syu-ichi YAMAMOTO Yoshinobu AKIYAMA Sosaku ICHIKAWA Koreyoshi IMAMURA Takayuki OSHIMA
○ Takeshi FURUTA Hidehisa KAWAHARA Yukitaka KIMURA Hitoshi KUMAGAI Yasuyuki KONISHI
Mitsuya SHIMODA Toru SUZUKI Takaaki TANAKA Hiroshi NABETANI
Kyuya NAKAGAWA Yoshio HAGURA Atsuhi HASHIMOTO Tomoaki HAGIWARA
Mika FUKUOKA Tomoyuki FUJII Toshiaki FURUHASHI Yashuki MATSUMURA
  Yasushi MORISHITA  Hidefumi    YOSHII Yoshiyuki
WATANABE
Turkan Aktas
Pramote Khuwijitjaru  Jinn-Tsyy Lai
Public Relations Yukitaka KIMURA Shoji HAGIWARA Norihito KIMIDSUKA Yoshio HAGURA
 Academic Activities Tomoaki HAGIWARA Sosaku ICHIKAWA Kiyoshi KAWAI Kyuya NAKAGAWA Makoto MIURA
 Human Resources Development   Takashi INOUE Naotaka KIDA Takaaki TANAKA Kaoru KOHYAMA Naoto SHIMIZU
  Kazutaka YAMAMOTO    
Industry Hitoshi IWATA Masahiro ARIIZUMI Naoto IMURA Tomoharu OKUDA Yuji FUJIWARA
○ Shinji WATANABE Muneki YAMADA Naoya     UEMUKI Masanobu OHISHI Masahiro INOUE
○ Takashi INOUE Tetsu IJIRI Toshiyuki AKACHI Takeshi MURAKAMI Satoshi SASAOKA
  Ryuichi TSUTSUMI Takaaki SUEMATSU Toshiaki FURUHASHI Naotaka KIDA
Yojiro FURUKAWA Masahiro NAKAMURA Takeshi NISHIDA Atsushi YASUDA
 International Exchange Masaaki TERASHIMA MANABU WATANABE Hiroyuki IYOTA Kyuya NAKAGAWA Marcos Antonio Das NEVES

Number of members (as of July 1, 2016)

Honorary Members 5
Regular Members 395
Student Members 139
Sustaining Members 12
Corporate Members 48
Special Corporate Members 1
Top of page